Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt
 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov

Volič, ktorý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia


môže požiadať o voľbu poštou tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu), v ktorej má miesto trvalého pobytu, najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Volič môže o voľbu poštou požiadať listinnou formou alebo elektronicky (e-mailom).

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce
 • hlasovacie lístky
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa)
 • poučenie o spôsobe hlasovania

Náležitosti

 • Žiadosť o voľbu poštou
 • Obálka opatrená odtlačkom úradnej obce, sada hlasovacích lístkov, návratová obálka (zašle voličovi obec)

Postup

 1. Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok. Na vybranom hlasovacom lístku voli zakrúžkuje poradové čísla uvedené pred menami najviac štyroch kandidátov, ktorým volič udeľuje prednostné hlasy.

  Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

 2. Volič vložiť lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

 3. Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, na ktorej je uvedená adresa sídla Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

 4. Návratnú obálku volič odošle poštou

  Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

  Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Formulár na vytvorenie žiadosti o voľbu poštou pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR