Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky


môže požiadať o voľbu poštou tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Volič môže o voľbu poštou požiadať Ministerstvo vnútra SR

 • listinnou formou, zaslanou na adresu
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  odbor volieb, referenda a politických strán
  Drieňová 22
  826 86 Bratislava 29
  SLOVAK REPUBLIC
 • elektronicky (e-mailom) na elektronickú adresu
  volby@minv.sk

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája

 • čestné vyhlásenie v slovenčine, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 • hlasovacie lístky
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa)
 • poučenie o spôsobe hlasovania

Náležitosti

Postup

 1. Volič najneskôr 15. januára 2016 doručí na adresu Ministerstva vnútra SR žiadosť o voľbu poštou spolu s čestným vyhlásením, že nemá trvalý pobyt na území SR a fotokópiou časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi (alebo fotokópiou osvedčenia o štátnom občianstve SR).

 2. Ministerstvo vnútra SR zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, na adresu miesta pobytu v cudzine obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, hlasovacie lístky a návratnú obálku.

 3. Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok. Na vybranom hlasovacom lístku voli zakrúžkuje poradové čísla uvedené pred menami najviac štyroch kandidátov, ktorým volič udeľuje prednostné hlasy.

  Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

 4. Volič vložiť lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.

 5. Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, na ktorej je uvedená adresa sídla Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

 6. Návratnú obálku volič odošle poštou.

  Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

  Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Formulár na vytvorenie žiadosti o voľbu poštou a čestné vyhlásenie pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR