Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobne
  najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 • v listinnej forme
  tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).

 • elektronicky (e-mailom)
  tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).

 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
  možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).


V prípade, že volič požiada o vydanie voličského preukazu v listinnej forme alebo elektronicky, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti, obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, resp. na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Náležitosti

Postup

 1. Volič listinnou formou alebo elektronicky (e-mailom) požiada obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15. februára 2016.

 2. Najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti, obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, resp. na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

 3. Počas volieb, po príchode do volebnej miestnosti volič preukáže okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Súčasne s občianskym preukazom predloží volič volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

 4. Ďalší postup je identický ako v prípade hlasovania vo vlastnom volebnom okrsku

Formulár na vytvorenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu